Election Committee

This section provides the financial market, owners and other interested parties with correct, relevant and timely information about our business and our performance. Investor information is released in Swedish for regulatory reasons and translated into English on a report-to-report basis. Please contact Redsense for additional information.

Fram till och med 30 september 2021 består valberedningen av Susanne Olauson, utsedd av Seventh Sense Adventures AB, Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbankens fonder, Erik Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Bo Uneus, styrelsens ordförande. Susanne Olauson utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare har möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via epost info(at)redsensemedical.com.

Förslag till uppdaterad instruktion för valberedningen till årsstämman den 12 maj 2021;

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Representanten för den röstmässigt största aktieägaren är den som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast tredje veckan i oktober och valberedningens arbete ska startas snarast efter att den är offentliggjord. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

(a) förslag till stämmoordförande;
(b) förslag till antalet styrelseledamöter;
(c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
(d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
(e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
(f) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.