Update: New determined record date for distribution of the subsidiary Odinwell AB

Uppdatering: Ny fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Odinwell AB

Vid extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (”Redsense” eller ”Bolaget”) den 19 april 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende utdelningen av Redsense dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”). Med anledning av föreliggande handläggningstider hos ansvarig myndighet har styrelsen beslutat att ändra avstämningsdag hos Euroclear för utdelning av aktier i Odinwell till aktieägare i Redsense från den 27 april till den 10 maj 2021.

Detta innebär att sista dag för handel i Redsense aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell justeras från vad som tidigare kommunicerats, till den 6 maj 2021. Redsense aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell från och med den 7 maj 2021.

 

At the Extra General Assembly of Redsense Medical AB (“Redsense” or “the Company”) on April 19, 2021, a decision was made to authorize the Board to set a record date for the distribution of Redsense subsidiary Odinwell AB (“Odinwell”). Due to the current processing times at the responsible authority, the Board has decided to change the record date at Euroclear for the distribution of shares in Odinwell to shareholders in Redsense from 27 April to 10 May 2021.

This means that the last day for trading in Redsense shares, including the right to distribute shares in Odinwell, is adjusted from what was previously communicated, to 6 May 2021. Redsense shares are traded excluding the right to distribute shares in Odinwell from 7 May 2021.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt