Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2021, och
 • anmäla sig senast fredagen den 16 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Poströstningsformulär

Postal vote (English version)

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 13 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.redsensemedical.com. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 16 april 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Ombud m.m.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.redsensemedical.com.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 14 040 810 stycken.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024A i dotterbolaget Odinwell AB.
 7. Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024B i dotterbolaget Odinwell AB.
 8. Beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Odinwell AB.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

se fullständigt pressmeddelande bifogat

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt