Financial Information

Introduction  |  Annual Reports  |  Financial Reports | Prospects  |  Memorandum  |  Financial Archive

Overview

Redsense Medical’s shares have been listed on the Spothlight Stock Market since May 3rd, 2019 and trading takes place under the ticket: REDS

During the period Oct. 2017 – May 2019, the Company was listed on Nasdaq Forth North.

Articles of association

The Articles of Association states the core rules of a Swedish limited company. Any changes to the Articles of Association are subject to General Meetings.

OBS! EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 2021

MON, APRIL 19, 2021

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma mondagen den 19 april 2021.

Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2021, och
  • anmäla sig senast fredagen den 16 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

Poströstningsformulär

Postal vote (English version)

Fullständigt press medelande

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt