Calendar

OBS! EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 2020

FRE, DECEMBER 18, 2020

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad. På grund av rådande pandemi kommer bolagsstämman hållas utomhus.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 december 2020,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 14 december 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis info@redsensemedical.com eller till Redsense Medical AB (publ), Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Mer information här

Year-end report 2020

MON, FEBRUARY 22, 2021

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt