Calendar

OBS! EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 2021

MON, APRIL 19, 2021

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma mondagen den 19 april 2021.

Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2021, och
  • anmäla sig senast fredagen den 16 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

Poströstningsformulär

Postal vote (English version)

Fullständigt press medelande

 

Interim report Q1, 2021

MON, MAY 3, 2021

General Assembly 2021

MON, MAY 12, 2021

Interim Report Q2, 2021

TUE, AUGUST 24, 2021

Interim Report Q3, 2021

TUE, NOVEMBER 9, 2021

Year-end Report 2021

TUE, FEBRUARY 22, 2022

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt