Redsense Medical AB

Annual General Meeting 2023

This section provides the financial market, owners and other interested parties with correct, relevant and timely information about our business and our performance. Investor information is released in Swedish for regulatory reasons and translated into English on a report-to-report basis. Please contact Redsense for additional information.

Annual General Meeting 2023.05.09

Kallelse till årsstämma 2023 – Redsense Medical AB (publ) (.pdf)
Fullmaktsformulär – Redsense Medical AB (.docx)
Yttrande valberedning till stämman 2023 Redsense Medical AB (.pdf)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 16.30 på Profilhotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats, 302 66 Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

 

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2023,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 3 maj 2023.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@redsensemedical.com eller skriftligen till bolaget på adress Redsense Medical AB, Box 7088, 300 07 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning
 8. Beslut
  1. om fastställande av årsredovisning;
  2. om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 12. Beslut om instruktion till valberedningen
 13. Beslut om emissionsbemyndigande
 14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 49 363 677 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; samt beslut om instruktion för valberedningen (punkterna 9-11)

Bolagets valberedning föreslår följande:

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor för styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Patrik Byhmer. Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Susanne Olausson och nyval av Malin Almgren, Lena Oswald och Eva Walde.

Malin Almgren har en magisterexamen och en doktorsexamen i medicinsk forskning och har över 20 års erfarenhet inom området. Hon har arbetat vid toppforskningsinstitutioner inklusive Karolinska Institutet och UCSD, och har en djup förståelse för genetik, immunologi, neurovetenskap och onkologi, med särskilt fokus på kliniska prövningar och industrisamarbeten.

Utöver sin vetenskapliga expertis har Malin även utvecklat en andra karriär inom finans. Hon har arbetat som direktör för strategiska partnerskap på ett svenskt kapitalförvaltningsföretag, Tundra Fonder, där hon fokuserat på hållbara investeringar, och har arbetat som finansiell rådgivare vid M&A-transaktioner inom hälsovårdssektorn på Experia Corporate Finance Advisors.

För närvarande är Malin VD för Schain Research AB, där hon utnyttjar sin kunskap om både vetenskap och ekonomi för att driva företagets framgång. Hon är också styrelseledamot på Experia Nordic Oy, där hon tar med sin breda kompetens för att vägleda företagets strategiska beslut.

Lena Oswald har en strategisk profil med fokus att bygga och utveckla bolag kommersiellt och internationellt. Sedan 30 år rådgivare på hög nivå i alla typer av bolag. Kunskap, erfarenhet och förmåga att positionera bolag, varumärke, utveckla sortiment och försäljningskanaler (dotterbolag, distributörer) och marknader globalt. Specialiserad på kopplingen affärsstrategi, organisation och människor. Kombinerar helhetsblick, utifrån-och in perspektiv med genomförande och handling.

Arbetande ordförande i Bolon från 2017, ett familjeägt svenskt golvdesignbolag med internationell verksamhet. Ledamot i Form Us With Love från 2022, ett industridesignbolag med venture/incubator verksamhet. Ordförande i InterPares, management konsult bolaget som hon är verksam i sedan 2014.

Eva Walde har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedel, medicinteknik, diagnostik och bioteknik, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning. Senast var Eva VP Global Marketing på Olink Proteomics AB. Tidigare har hon innehaft roller som VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic Development Manager på Pfizer AB.

 Eva är styrelsemedlem i Sedana Medical AB sedan 2018, i Senzime AB sedan 2020 samt i Scale Up Life Science AB sedan 2023.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslås omval av KPMG med huvudrevisor Andreas Johansson.

Beslut om instruktion till valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande instruktion ska gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast tredje veckan i oktober och valberedningens arbete ska startas snarast efter att den är offentliggjord. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

 1. förslag till stämmoordförande;
 2. förslag till antalet styrelseledamöter;
 3. förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
 4. förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
 5. förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
 6. i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram tills nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltiga beslut enligt punkt 13 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 kommer senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.redsensemedical.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Halmstad i mars 2023

Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen